BARNETS UTVECKLING

BARNETS UTVECKLING

”Förskolan vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö.” Lpfö-98 rev 2010.

För oss ligger barnets välmående och utveckling i fokus. Trygghet är nyckeln till utveckling och lärande! Därför lägger vi stor vikt vid hur relationer byggs redan under barnens introduktion på förskolan. När barnet har trygga relationer kan barnet lära och utvecklas. Vi tror på att barn lär och utvecklas i sammanhang och i möten med olika individer. Barnen lär sig av varandra och andra runt omkring sig, av att pröva sig fram med olika material, tekniker och aktiviteter.

Pedagogernas roll är att stötta barnen i deras utforskande. Finnas närvarande vid konflikter och hjälpa barnen att ställa frågor till sig själva och varandra: ”Varför blev det så? Hur kan vi göra nu?” Det vill säga lotsa barnen både bakåt i händelsekedjor och framåt mot vad som skall hända sedan.

Vårt främsta arbetsredskap är vår lyhördhet inför barnen, inför deras relationer, deras utveckling och lärande. En pedagog på vår förskola frågar sig alltid: Vilket stöd behöver barnet nu? Vi finns tillgängliga som språkbryggor, genom att stötta i formuleringar , erbjuda färdiga formuleringar eller helt backa och låta orden komma ur barnet självt, allt utifrån barnets sociala, språkliga och kognitiva förmåga just där och då.

Detta förhållningssätt tar vi även med oss i hur vi introducerar och presenterar material och tekniker, ”Hur blev det nu -stort/litet, lätt/svårt, högt/lågt- Kan vi göra på ett annat sätt? Vad händer om du gör tvärt om?”

Lyhördheten inför barnen är också central när vi hjälper barnen att sätta strålkastaren på deras egna förmågor och utveckling i reflektiva samtal. ”Tänk vad bra det blev nu! Hur har du lärt dig det? Förra gången gjorde du såhär… vad ändrade du på så det blev sådär?

För att lättare kunna dokumentera barnens utveckling och utveckla undervisningen har vi utifrån läroplanen delat in utbildningen i olika observationsområden, vilka vi har valt att kalla:

Jagutveckling

Social utveckling /Normer och värden

Språklig utveckling

Matematisk förståelse

Motorisk utveckling och eget välbefinnande

Estetisk utveckling

Teknisk och Naturvetenskaplig förståelse